ب

هر کس بد ما به خلق گوید
ما چهره ز غم نمی خراشیم
ما خوبی او به خلق گوئیم
تا هردو دروغ گفته باشیم

/ 0 نظر / 33 بازدید